Hoe positief is de jaarrekening van 2014?

Wilt u weten hoe het positieve resultaat van € 734.000 werkelijk tot stand is gekomen.......

Vandaag stond in de LC het prachtige bericht dat gemeente Menameradiel goed had geboerd in 2014. Het college van B&W kan een positief resultaat presenteren van € 734.000. Hier zijn we als VVD natuurlijk erg blij mee. Wel moeten we opmerken dat het resultaat positiever lijkt dan dat het is.

Gemeentefinanciën werken anders dan de financiën van uw onderneming of huishouden. Opnames en toevoegingen aan de reserves worden als kosten en opbrengsten gezien. Dat is bij u thuis niet het geval. Het geld wat u opneemt van uw spaarrekening is voor u geen inkomen. Dat is dus een wezenlijk verschil.

Als we rekening houden met bovenstaande dan ziet het resultaat er net iets anders uit. Omdat er in 2013 ook een positief resultaat was is dit toegevoegd aan de reserve (€ 652.000). Er is ook uit de reserve opgenomen om bepaalde uitgaven te bekostigen (€ 357.000). Deze veranderingen in de reserves zou je in je huishouding buiten beschouwing laten. Het werkelijke resultaat zou dan tonnen lager uitkomen.

Verder stond er nog een saldo van € 432.000 op de balans voor het onderhoud van de scholen. Omdat dit vanaf 1 januari 2015 geen taak meer is van de gemeente komt dit geld vrij. De scholen zijn vanaf die datum daar zelf verantwoordelijk voor en krijgen hiervoor geld vanuit het Rijk. Dat vrijgevallen bedrag zit dus verwerkt in het resultaat van € 734.000.

Gezien bovenstaande verdampt het hele positieve resultaat over 2014. Het lijkt dus mooier dan dat het is. De lastenverzwaringen van voorgaand jaar waren dus ook noodzakelijk om de begroting sluitend te houden. Lastenverzwaringen zijn nooit leuk maar soms echt noodzakelijk.

De komende jaren kan er sluitende begroting worden gepresenteerd. De lasten voor u zijn in Menameradiel hoger dan voor de inwoners van onze toekomstige fusiepartners. Wellicht is dit een goede aanleiding om de tarieven te harmoniseren. Dat betekent voor u dus geen of een beperkte stijging van de lasten. Zolang de begroting dat toelaat moet dat het doel zijn.